Statut

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2014r.

z dnia 24 lutego 2014r.

 

 

STATUT

FUNDACJI WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI

„MIĘDZY SŁOWAMI”

 

                                           (tekst jednolity)

 

I. Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Andrzeja Kukiełko zwanego dalej „Fundatorem” aktem notarialnym sporządzonym w dniu 24.11.2010 r. przez Witolda Ogiegło, notariusza z Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, ul. Dmowskiego nr 15/7 za numerem repertorium A nr 10342/2010, działa na podstawie przepisów z mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (dz.U. z 1991r. Nr 46, poz.203 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§2

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.

 

§3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.

 

II. Cele i zasady działania Fundacji.

 

§4

Fundacja została powołana w celu:

 1. kompleksowej rehabilitacji osób z zaburzeniem komunikacji,
 2. działania na rzecz integracji społecznej osób osób z zaburzeniem komunikacji,
 3. działalności edukacyjnej polegającej na podnoszeniu kwalifikacji terapeutów,
 4. wsparcie członków rodzin i opiekunów osób z zaburzeniem komunikacji,
 5. wspieranie inicjatyw mających na celu likwidowanie barier społecznych,
 6. aktywizacji zawodowej osób osób z zaburzeniem komunikacji,
 7. edukacji społecznej polegającej na podnoszeniu poziomu wiedzy dotyczącej zaburzeń komunikacji.

 

§5

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatne i nieodpłatne działania obejmujące:

 1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z).
 2. Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).
 1. Działalność szpitali (PKD 86.10.Z).
 2. Działalność paramedyczną (PKD 86.90.D).
 3. Pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 86.90.E).
 4. Pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z).
 5. Pomoc społeczną bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z).
 6. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 94.99.Z).

 

§6

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, po dokonaniu wpisu do właściwego rejestru.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

 

III. Majątek i dochody Fundacji.

 

§7

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz  środki finansowe, rzeczy ruchome, nieruchomości i inne mienie nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

 

§8

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. odpłatnej działalności Fundacji,
 6. działalności gospodarczej Fundacji.

 

§8a

-       Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli , zwanych dalej „osobami bliskimi“.

-       Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

-       Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

-       Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż ceny rynkowe.

 

§9

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

IV. Władze Fundacji.

 

§9a

Organami Fundacji są Rada Fundacji zwana dalej „Radą” jako organ nadzoru i Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem“ jako organ zarządzający.

 

§9b

 1. Rada  składa się od 3 do 7 osób.
 2. Pierwszą Radę powołuje Fundator a jej uzupełnienia i zmian dokonują członkowie Rady.
 3. Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego oraz pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

Nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Z tytułu pełnienia funkcji członka Rady mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, który reprezentuje ją na zewnątrz oraz wobec Zarządu Fundacji.
 2. Kadencja Rady trwa trzy lata. Osoba przystępująca do Rady w trakcie trwania kadencji

kończy swoją działalność z dniem upływu kadencji. Nie wyklucza to możliwość wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji, tak jak i pozostałych członków ustępującej Rady.

 1. Ustanie członkostwa w Radzie następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji,       odwołania. Odwołania członka Rady dokonuje przewodniczący z ważnych przyczyn. Odwołania przewodniczącego dokonują członkowie Rady w głosowaniu tajnym większością głosów bez udziału przewodniczącego.

 

§9c

 1. Rada jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
 2. Do zadań Rady należy w szczególności:
  • powoływanie i odwoływanie  członków zarządu,
  • powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu,
  • wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  • zatwierdzanie opracowanych przez zarząd programów działania,
  • zatwierdzanie zmian statutu Fundacji,
  • ustalanie kierunkowych wytycznych dla zarządu co do sposobu wykorzystania zgromadzonych środków,
  • ocena rocznych sprawozdań zarządu z działalności Fundacji,
  • podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji oraz o utworzeniu oddziału

Fundacji,

 • uchwalanie i zmiany regulaminu Rady oraz regulaminu zarządu,
 • ustalanie wynagrodzeń członków zarządu,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez zarząd.

 

§10

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji  i reprezentuje na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

a      kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b      realizacja celów statutowych Fundacji,

c      uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

d      uchwalanie regulaminów,

e      sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

f        ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

g      przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

 1. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Zarządu Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji jest obowiązany do dnia 30 września opublikować na stronie internetowej Fundacji sprawozdanie z rocznej działalności Fundacji za rok poprzedni.

 

§11

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu osób, w tym z dwóch Dyrektorów Zarządu.
 2. Fundator  powołuje członków pierwszego składu Zarządu.
 3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa
  2. śmierci członka Zarządu
  3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków.
 5. Członków Zarządu Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w celu rozszerzenia składu Zarządu, powołuje uchwałą Zarząd.
 6. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Dyrektora Zarządu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.
 7. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zarządu.
 8. Członkom Zarządu Fundacji przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu, w tym zwrot kosztów podróży.

 

§12

 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.
 2. Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 3. Posiedzenie Zarządu Fundacji może zwoływać każdy z członków Zarządu.

przesyłając informację o terminie i miejscu pocztą elektroniczną, faksem, listownie, telefonicznie lub wiadomością tekstową na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 1. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 

VII. Sposób Reprezentacji.

 

§13

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2.  W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

VIII Zmiana Statutu.

 

§14

W sprawach zmian w statucie Fundacji właściwy jest Zarządu Fundacji bezwzględną ilością głosów.

 

IX Połączenie z inną fundacją.

 

§15

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich   celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§16

W sprawach połączenia z inną Fundacją uchwałę podejmują fundatorzy

 

X. Likwidacja Fundacji.

 

§17

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Likwidatorami Fundacji będzie Zarząd Fundacji.

 

§18

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.