Neurologopedyczne Afa-turnusy dla osób z afazją z całej Polski

W naszym autorskim programie, zbudowanym na wieloletnim doświadczeniu, zwracamy uwagę na człowieka z perspektywy jednostki, jak i członka społeczności. Język jest dla człowieka narzędziem porozumiewania się, formułowania myśli, budowania swojego wnętrza. Odizolowany od społeczeństwa, zamyka się we własnym świecie „ciszy komunikacyjnej“, lęku, smutku, a często i depresji. Traci motywację do dalszych działań. Rozpad komunikacji prowadzi więc w konsekwencji do zaburzeń funkcjonowania społecznego aż do rozbicia więzi poznawczych, psychicznych i społecznych.  W takich warunkach dochodzi do stanu dezintegracji społecznej, która oznacza zależność społeczną, a często tzw. „śmierć społeczną”.

Podkreśla się, że konsekwencje utraty zdolności porozumiewania się oznaczają różny rodzaj niepełnosprawności u różnych chorych i są ściśle związane z rolą, jaką w życiu danego chorego spełnia język.

Osoby z niepełnosprawnością taką jak zaburzenia porozumiewania się o typie afazji spotykają na swej drodze różne bariery, takie jak środowiskowe, informacyjne, związane z postawami otoczenia. Jedną z największych barier jest ta związana ze środowiskiem komunikacyjnym: niewiele osób z otoczenia chorego wie jak zmienić swój sposób porozumiewania się by móc angażować osoby z afazją do wymiany myśli i poglądów.

Zespół terapeutów – neurologopedów i psychologów - opracował i wdrożył kompleksowy model rehabilitacji mowy i funkcji poznawczych po udarze lub uszkodzeniu mózgu.

Oferujemy osobie z afazją kompleksową pomoc w powrocie do zdrowia. Wsparciem zostają otoczeni również bliscy – którzy są kluczem do sukcesu.

Wierzymy, że każda osoba - nawet najbardziej poszkodowana w wyniku udaru mózgu lub jego uszkodzenia - może wejść na drogę terapii i własnego rozwoju sprawiając, że powrót do życia staje się możliwy.

Postrzegamy pacjenta z afazją w wielu wymiarach językowym, psychicznym oraz społecznym. Budujemy indywidualny program terapeutyczny uwzględniając te trzy płaszczyzny.

Trening grupowy osób z afazją – Grupowa terapia afazji poza aspektem językowym niesie ze sobą zmiany w dotychczasowym sposobie radzenia sobie z chorobą. Grupy konwersacyjne wpływają na interakcje między członkami grupy, zachęcają do inicjowania rozmów, a także wpływają na zwiększenie różnorodności funkcji komunikacyjnych i aktów mowy.

Nie wyznaczamy specjalnych terminów na Afa-turnusy. Każdą osobą z afazją, która chciałaby przyjechać do fundacji, traktujemy indywidualnie.

Aby, móc skorzytsać z oferty Afa-turnusy prosimy o rozmowę telefoniczną – przeprowadzamy wywiad, zapoznajemy się z dokumentacją i ustalamy termin przyjazdu.

Program Afa-turnusu:

  1. wywiad z osobą z afazją i opiekunem,
  2. diagnozę neurologopedyczną i neuropsychologiczną,
  3. indywidualny program terapii,
  4. wsparcie psychologiczne opiekunów,
  5. zalecenie terapeutyczne na przyszłość,

Cena Afa-turnusu wynosi 1500 złotych.

W cenę nie wchodzi wyżywienie, zakwaterowanie i rehabilitacja ruchowa.

Możemy pomóc w zakwaterowaniu i znalezieniu miejsc rehabilitacji ruchowej.

 

Kontakt:

Zadzwoń:

tel. 535 937 019

tel. 600 417 893

tel. 501 595 211

Napisz: fundacja@miedzy-slowami.org.pl