Dzieci

W roku 2015 rozpoczęły się w Fundacji „ Między Słowami” grupowe treningi dla młodzieży z afazją rozwojową, oparte na standardach wypracowanych w projekcie „Afa-integracja” dla osób dorosłych, a w roku 2016 fundacja wprowadziła grupowe treningi komunikacyjne dla małych dzieci.

W ostatnich latach zgłaszały się do nas mamy dzieci w wieku 5-9 lat ze zdiagnozowaną afazją rozwojową lub opóźnionym rozwojem mowy, szukając pomocy dla swoich dzieci.

Nadal ta jednostka chorobowa jest zagadką dla nauczycieli, a indywidualna terapia neurologopedyczna nie rozwiązuje problemu funkcjonowania takiego dziecka w grupie społecznej. Te ograniczenia wpływają na to, że dzieci nie potrafią budować relacji interpersonalnych i społecznych tak jak ich rówieśnicy.

Zespół terapeutów buduje programy, które mają na celu połączenie terapii neurologopedycznej z treningiem społecznym.

Zajęcia grupowe:

rozwijają kompetencje komunikacyjne w zakresie umiejętności rozumienia i nadawania mowy opartej o analizę zachowania werbalnego B.F.Skinnera. Podejście to kładzie nacisk na nauczanie podstawowych operantów werbalnych jako oddzielnych jednostek funkcjonalnych, niezbędnych do zbudowania bardziej złożonego zachowania językowego. W czasie zajęć prowadzony jest trening echoiczny, trening mandowy i trening taktowy. Grupa pracuje również nad umiejętnościami intrawerbalnymi.

Dzieci, które są mieszkańcami Gdyni korzystają z zajęć bezpłatnie w ramach projektu „Afa-Integracja”.

Koszt udział w zajęciach dzieci spoza Gdyni wynosi 100 zł miesięcznie.

Liczebność grupy: 4-6 osób.

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna neurologopedyczna i/lub psychologiczna prowadzona jest z uwzględnieniem potrzeb dziecka po uprzedniej diagnozie.

Koszt diagnozy neuropsychologicznej i psychologicznej wynosi 160 zł. Terapia indywidualna nie jest dofinansowana w ramach projektu „Afa-Integracja”.

Koszt udziału dziecka w zajęciach indywidualnych wynosi 100 zł.

 

 

Warsztat umiejętności społecznych.

 1. akceptowanie zasad i autorytetu
  • w stosunku do nauczyciela
  • zasady i obowiązki w klasie/w domu
  • inne osoby z autorytetem
  • własne problemy
 2. relacje z rówieśnikami
  • nauka i praca z innymi
  • zawieranie znajomości
  • podtrzymywanie przyjaźni
 3. rozwijanie pozytywnych umiejętności społecznych
  • poprawne rozumienie sytuacji społecznych
  • pozytywne cechy osobowości
  • jak żyć w zgodzie i wzajemnym zrozumieniu
  • etykieta codzienna

liczebność grupy: 6-8 osób.

Dzieci, które są mieszkańcami Gdyni korzystają z zajęć bezpłatnie w ramach projektu „Afa-Integracja”.

Koszt udział w zajęciach dzieci spoza Gdyni wynosi 100 zł miesięcznie.