Afa Centrum

W naszym autorskim programie, zbudowanym na wieloletnim doświadczeniu, zwracamy uwagę na człowieka z perspektywy jednostki, jak i członka społeczności. Język jest dla człowieka narzędziem porozumiewania się, formułowania myśli, budowania swojego wnętrza. Odizolowany od społeczeństwa, zamyka się we własnym świecie „ciszy komunikacyjnej“, lęku, smutku, a często i depresji. Traci motywację do dalszych działań. Rozpad komunikacji prowadzi więc w konsekwencji do zaburzeń funkcjonowania społecznego aż do rozbicia więzi poznawczych, psychicznych          i społecznych.  W takich warunkach dochodzi do stanu dezintegracji społecznej, która oznacza zależność społeczną, a często tzw. „śmierć społeczną”.

Podkreśla się, że konsekwencje utraty zdolności porozumiewania się oznaczają różny rodzaj niepełnosprawności u różnych chorych i są ściśle związane z rolą, jaką w życiu danego chorego spełnia język.

Osoby z niepełnosprawnością taką jak zaburzenia porozumiewania się o typie afazji spotykają na swej drodze różne bariery, takie jak środowiskowe, informacyjne, związane z postawami otoczenia. Jedną z największych barier jest ta związana ze środowiskiem komunikacyjnym: niewiele osób z otoczenia chorego wie jak zmienić swój sposób porozumiewania się by móc angażować osoby z afazją do wymiany myśli i poglądów.

Zespół terapeutów – neurologopedów i psychologów - opracował i wdrożył kompleksowy model rehabilitacji mowy i funkcji poznawczych po udarze lub uszkodzeniu mózgu.

Oferujemy osobie z afazją kompleksową pomoc w powrocie do zdrowia. Wsparciem zostają otoczeni również bliscy – którzy są kluczem do sukcesu.

Wierzymy, że każda osoba - nawet najbardziej poszkodowana w wyniku udaru mózgu lub jego uszkodzenia - może wejść na drogę terapii i własnego rozwoju sprawiając, że powrót do życia staje się możliwy.

Postrzegamy pacjenta z afazją w wielu wymiarach językowym, psychicznym oraz społecznym. Budujemy indywidualny program terapeutyczny uwzględniając te trzy płaszczyzny.

Indywidualna rehabilitacja neurologopedyczna i neuropsychologiczna:

  1. rehabilitacja bezpłatna – udział mieszkańców województwa pomorskiego w projekcie współfinansowanym z PFRON (więcej o projekcie).
  2. rehabilitacja płatna:
    • terapia neurologopedyczna/neuropsychologiczna domowa 180 zł za godzinę
    • terapia neurologopedyczna/neuropsychologiczna w siedzibie fundacji 150 zł za godzinę
    • terapia neurologopedyczna/neuropsychologiczna online 150 zł za godzinę

 

Terapia grupowa osób z afazją

Trening grupowy osób z afazją – afazja poza aspektem językowym niesie ze sobą zmiany w dotychczasowym sposobie radzenia sobie z chorobą. Grupy konwersacyjne wpływają na interakcje między członkami grupy, zachęcają do inicjowania rozmów, a także wpływają na zwiększenie różnorodności funkcji komunikacyjnych i aktów mowy.

U pacjentów następuje duży rozwój społeczny, mimo choroby, której objawami są zaburzenia mówienia, rozwijają się umiejętności komunikacji       i pracy w grupie. Przełamywany jest lęk związany z mówieniem, frustracja, nieśmiałość, czasem agresja.

  • dla mieszkańców Gdyni terapia grupowa współfinansowana w ramach projektu „Afa-Integracja” – 200 zł miesięcznie
  • dla osób z afazją spoza Gdyni – 400 złotych miesięcznie

Psychospołeczna rehabilitacja – ma na celu powrót do swoich pasji, życia, społeczności pomimo afazji, dzięki uczestnictwu w zajęciach prowadzonych w fundacji.

Grupa to mikrokosmos społeczny, podopieczni uczą się w nich przełamywać lęk przed mówieniem, trenują w nich językowe zachowania, jakie mogą pojawić się  sytuacjach dnia codziennego: w sklepie, na poczcie, u lekarza, w urzędzie.

Afa-turnusy

Afa-turnus – dla osób z afazją z całej Polski

Organizujemy pięciodniowe (od poniedziałku do piątku) afa-turnusy w siedzibie fundacji w Gdyni. Osoba z afazją przychodzi do nas na 4 godziny dziennie i na ten czas staje się członkiem naszej wspólnoty. To znaczy, że jest zaproszona do zajęć grupowych i wprowadzona do grupy przez liderów z afazją - pacjentów, którzy przeszli u nas trening logopedyczny i społeczny, a obecnie stanowi wsparcie dla nowo przybyłych.

Oprócz zajęć grupowych pacjent codziennie ma indywidualną terapię z psychologiem lub/i psychologiem.

Nie mamy wyznaczonych specjalnych terminów.Przed przyjazdem na afa-turnus konieczna jest rozmowa telefoniczna i udostępnienie dokumentów medycznych.

Cena - 2000 zł

W cenę nie wchodzi wyżywienie, zakwaterowanie i rehabilitacja ruchowa. Możemy pomóc w zakwaterowaniu i znalezieniu miejsc rehabilitacji ruchowej.